— SƏNAYE PROQRAMLARI —

GEOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ PROQRAMI

PROQRAM HAQQINDA

Geologiya Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar neft-qaz yataqlarının geologiyasının əsas konsepsiyaları, axtarış kəşfiyyat işlərinin və quyularda aparılan kompleks geoloji geofiziki tədqiqatlar və neft-qaz yataqlarının geoloji modelləşdirilməsi və karbohidrogen ehtiyatları əsasında işlərin aparılması ardıcıllığı haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu proqram üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin.