— SEKTORAL —

SƏNAYE PROQRAMLARI

Sənaye, ümumi bir konsepsiya olaraq, əsasən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış işçi qüvvəsindən asılıdır. Bu ixtisas keyfiyyətləri ciddi mürəkkəbliklərə və təkmilləşdirilmiş texnoloji xüsusiyyətlərə malik avadanlıqların düzgün, səmərəli və ən əsası təhlükəsiz istifadəsini, habelə potensial həyati təhlükələri ciddi şəkildə ortaya çıxaran son dərəcə vacib xidmət və tapşırıqların peşəkarlıqla həyata keçirilməsini təmin edir. Bu tapşırıqların yalnış icra olunması və ya bu cür avadanlıqdan düzgün təlim almayan işçilər tərəfindən müvafiq qaydada istifadə edilməməsi qaçılmaz olaraq insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükə yarada bilər. Başqa sözlə, görüləcək işin əhəmiyyətliliyi, işçilərin lazımi bacarıqlara görə təlim, imtahan və sertifikatlaşdırmasının mahiyyətini ön plana çıxarır.

TÜV Avstriya Azərbaycan, 2017-ci ildən etibarən Azərbaycanda texniki kadrların düzgün yetişdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və sertifikatlaşdırılması məqsədi ilə geniş spektrli sənaye təlim proqramları təqdim edir. Proqramlarımız TÜV Austria Group-un təhlükəsizlik və mükəmməlliyi izləyən dünya miqyasında tanınmış 140+ illik səriştəsinə əsaslanır.

SƏNAYE PROQRAMLARI ƏHATƏ DAİRƏSİ

BORU MÜHƏNDİSLİYİ

Boru Mühəndisliyi birgə kurs modeli müxtəlif təyinatlı boru xətlərinin layihələşdirilməsi, konstruksiyası, maye və qazların boru xətləri ilə nəqli və ibarət olduğu komponentlər, onların funksiyası, boru sənədləşmələrini oxuyub başa düşmək, boru izometriyalarını 3 ölçülü fəzada canlandırmaq və boru xətlərinə dair hesablamaları aparmaq biliklərinə və təcrübəsinə yiyələnmək imkanı yaradır.

PROGRAMA GET

ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ

Elektrik Mühəndisliyi kursu beynəlxalq elektrik standartları (IEC, IEEE, NEMA) ETAP simulyasiya və Per unit metodu, TraceCalc proqramları, CompEx haqqında nəzəri biliklərinə yiyələnmək imkanı yaradır. Elektrik mühəndisliyinin ən böyük qolu olan elektrik layihələrinin hazırlanması, əlavə olaraq elektrik işlədicilərinin siyahısının hazırlanması, yarımstansiyalar və paylayıcı qurğular üzrə bölünməsi, birxətli sxemlərin, kabel seçimi və kabel siyahılarının hazırlanması və yarımstansiyalarin layihələndirilməsi haqqında spesifik biliklər əldə etmək üçün kursa qoşula bilərsiniz.

Kurs iştirakçılarının əldə etdikləri nəzəri biliklərin real sənayedə tətbiqini öyrətmək üçün aparıcı şirkətlərin elektrik stansiyalarına SCHNEIDER ELECTRIC şirkəti (real iş sahəsi və satış ofisi) onun tam səlahiyyətli tərəfdaş şirkətlərinə, Bakelektro (alçaq gərginlik elektrik paylanması), GBS və Arazenerji (Rele / ETAP laboratoriya) şirkətlərində praktiki çalışmalarda iştirak edəcəklər.

PROGRAMA GET

NƏZARƏT ÖLÇÜ CİHAZLARI

Nəzarət Ölçü Cihazları Mühəndisliyi təlimi sənayedə proseslərin idarə olunmasının komponentləri olan NÖC (Temperatur, Səviyyə, Təzyiq, Sərf), İdarəetmə Sistemləri (PLCS, DCS, ICSS, SCADA), Klapanlar (Final Elements – Control Valves, Actuators, Positioners, Dampers), Beynəlxalq NÖC Standartları (IEC, ISA), Standartlara uyğun sənədlər (PFD, P&ID, Loop Diagram) və real NÖC və idarəetmə sistemlərinin problemlərinin həlli yolları haqqında təcrübi və nəzəri biliklərinə yiyələnmək imkanı yaradır.

PROGRAMA GET

KAROTAJ (GEOFİZİKA) MÜHƏNDİSLİYİ

Geofizika (Karotaj) mühəndisliyi kursu əməkdaşlara boru kəmərinin bərpası, rezervuarın qiymətləndirilməsi, quyuya müdaxilə işlərinin karotaj avadanlığı və ölçü cihazları ilə işləmək üçün tələb olunan biliklərə və təcrübəyə 3 effektiv kurs modeli ilə (nəzəri, simulyasiya proqramları, iş başında praktiki) yiyələnmək imkanı yaradır.

PROGRAMA GET

PROSES (KİMYA) MÜHƏNDİSLİYİ

Proses (Kimya) Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar kimyanın əsas konspektləri nəql prosesləri və separasiya, nasos və kompressorlar, istilik nəqli, maye və qaz axını, proses kontrolu və təhlükəsizliyi, proses mühəndisliyi iqtisadiyyatı və Proses (Kimya) sənayesinin əsas prinsipləri (proseslərin və texnoloji resursların iş prinsipinə əsasən onların düzgün layihə olunması) haqqında nəzəri və təcrübi biliklərə yiyələnmək imkanı əldə edir.

PROGRAMA GET

HVAC (HAVALANDIRMA, İSİTMƏ, SOYUTMA) MÜHƏNDİSLİYİ

HVAC kursu əməkdaşlara isitmə sahəsində – (istilik itkiləri, radiatorların seçilməsi və s .), soyutma – (soyuqluq yüklərinin təyini, VRV-sisteminin hesabatı), ventilyasiya – (hava kanallarının və mənfəzlərin hesablanması), mərkəzi kondisioner sistemi və hissələri, hava kanallarında təzyiq itkisi hesabı, vurucu və sovurucu fanlar HVAC – üzrə – Spesfikasiya və Smetaların hazırlanması haqqında nəzəri biliklərinə yiyələnmək imkanı yaradır.

PROGRAMA GET

İNŞAAT MÜHƏNDİSLİYİ

İnşaat Mühəndisliyi təlimi zamanı əməkdaşlar inşaat sahəsinin əsas konsepsiyaları (bina və qurğuların layihələndirilməsi, layihə idarəetmə standart və tələbləri, risk və risklərin dəyərləndirilməsi, keyfiyyət və təhlükəsizlik qaydalarının əsasları) haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

QAZMA MÜHƏNDİSLİYİ

Qazma Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar neft-qaz quyularının qazılmasının əsas konsepsiyaları (quyunun konstruksiyası, qazma kəməri, qoruyucu kəmər, sementləmə, istiqamətləndirilmiş qazma, dövr sistemi, qazma məhlulu, qazma zamanı problemlər, quyuya nəzarət sahələr) haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Mərkəzimizdə tədris olunan effektiv kurs modeli imkan yaradır ki, dünyanın ən nəhəng şirkətlərində tətbiq olunan qabaqcıl simulyasiya proqramları təcrübi dərslər vasitəsilə Qazma Mühəndisliyi sahəsini tam mənimsəyəcəksiniz.

PROGRAMA GET

AVTOMATİKA MÜHƏNDİSLİYİ

Avtomatika mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar PLC modulu ilə yanaşı, avtomatikanın ən vacib bütün detalları (sənaye protokolları və sistem arxitekturası, mərkəzi dispetçer idarəsi, bina avtomatikası, ağıllı ev sistemləri) və əlavə olaraq vacib elementlər elektrik sxemləri, ümumi elektronika, ölçmə texnikası və ölçü cihazları, sahə bacarıqları haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəməklə yanaşı, avtomatikanın əsas hissəsi olan PLC modulunu dünya təcrübəsinə əsasən 2-ci səviyyədə (irəli səviyyədə) fərqli əməliyyat sistemləri, modelləri və siniflərini rahat şəkildə öyrənmək imkanı əldə edəcəklər.

Beynəlxalq standartlar və normalar (ISO, IEC, IEEE, NEMA, ANSI) əsasında tərtib olunmuş tədris modulları və avtomatikanın gələcəyi hesab olunan yeni trendler (industry4.0, IOT, Big Data, Cyber-physical systems və s.) haqqında spesifik biliklər əldə etmək üçün kursa qoşula bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ELEKTRONİKA MÜHƏNDİSLİYİ

Elektronika Mühəndisliyi kursunda əməkdaşlar müxtəlif dövrə komponentləri (rezistorlar, kondensatorlar, induktor və transformatorlar, müxtəlif indikator diodlar, tranzistorlar, diodlar, relelər, qoruyucular və s.) məntiq çipləri, stabilizatorlar, breadbordlar (hər bir iştirakçı üçün 3 ədəd 830pin), Osiloqraf, qida mənbələri, əl alətləri, plata çapı üçün müxtəlif kimyəvi maddələr, cihazlar və xam plata, motorlar haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəməklə yanaşı, simulyasiya proqramları (Proteus İSİS və s.) və dövrə elementləri kataloqu proqramları (ölçü cihazları və əl cihazları, rəqəmsal və analoq dövrələr, lehimləmə, lehim alətləri və kimyəvi maddələr, sistem və dövrələrdəki problemlər və onların həlli yolları, SCADA və s.) ilə işləmək imkanı əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİNİN ƏSASLARI

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Elektrik Mühəndisliyinin Əsasları Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

GEOLOGİYA MÜHƏNDİSLİYİ

Geologiya Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar neft-qaz yataqlarının geologiyasının əsas konsepsiyaları, axtarış kəşfiyyat işlərinin və quyularda aparılan kompleks geoloji geofiziki tədqiqatlar və neft-qaz yataqlarının geoloji modelləşdirilməsi və karbohidrogen ehtiyatları əsasında işlərin aparılması ardıcıllığı haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

QAZANXANA NASOSXANA

Qazanxana və Nasosxana kursunda daxili avadanlıqları və onların hesabatı kursun əsası olmaqla yanaşı, qazanxana və nasosxanalarda istifadə olunan avadanlıqların və digər komplektləşdirici hissələrin anlayışı, təsviri, düzgün hesabatı və tez-tez rast gəlinən problemlərin həlli haqqında nəzəri biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

NEFT - QAZ EMALI

Neft-Qaz Emalı Texnologiyası kursu zamanı əməkdaşlar neft-qazın quyudan çıxdıqdan sonra ilkin fazalara ayrılaraq eksport spesifikasiyalarına nə cür çatdırılması, emal texnologiyasından, müasir neft və qaz sektorunda istifadə olunan ən yeni qurğulardan, onların işləmə prinsipləri və işlənməsinin əsas konsepsiyaları haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

BORU QURAŞDIRICI

Effektiv kurs modulları vasitəsi ilə əməkdaşlar boru sisteminin hansı əsas və köməkçi hissələrədən ibarət olduğunu və onların ayrı ayrılıqda funksiyaları, boru quraşdırma işlərində yoxlama işlərinin (piping inspection) aparılması və yoxlama avadanlıqlarının işlətmə qaydalarını və boru hissələrinin düzgün quraşdırma qaydalarını öyrənmək, boru izometriyalarını 3 ölçülü fəzada canlandırmaq, boru quraşdırma sahəsində lazim olan ən əsas riyazi düsturları bilmək, sənədləşmələrini oxuyub başa düşmək və onları quraşdırmaq haqqında yüksək səviyyədə öyrənmək imkanı yaradır.

PROGRAMA GET

SƏTƏM MÜTƏXƏSSİSİ

40 saatlıq təlim modulları yerli qanunvericiliyin və beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən hazırlanmışdır və NEBOSH kursunun materiallarına istinad edilmişdir. Təlim kursu nəzəri və praktiki olaraq (ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 və OHSAS 18001-2007 Occupational Health and Safety Management Systems (ISO 45001-2018) tələblərinə və standartlarına uyğun olaraq tədris edilir.

PROGRAMA GET

SƏTƏM

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. SƏTƏM Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

KARROZİYA MÜHƏNDİSLİYİ

Korroziya kursu zamanı əməkdaşlar daxili və xarici korroziya növləri, onlara nəzarət və mühafizəsinin əsas konsepsiyaları haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Korroziya kursunun əsas əhatəsi daxili və xarici korroziyanın müşahidə yolları və təcrid etmə strategiyası olub, bu proqramların yaradılması və idarə edilməsindən bəhs edən tədris modulları iştirakçılara daxili və xarici korroziya problemlərində atılmalı olan addımlarda yol göstərəcəkdir.

PROGRAMA GET

SƏNAYE DİZEL MÜHƏRRİKLƏRİ

Mərkəzimizdə tədris olunan Sənaye Dizel Mühərrikləri təlimində əməkdaşlar sənaye dizel mühərriklərin tətbiqi, əsas komponentlərin vizual illustrasiyası, köməkçi sistemlər, teoretik proseslər, texniki xidmət haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

SƏTHİN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ ÖRTÜKLƏNMƏSİ

Boya vasitəsilə korroziyadan müdafiə kursunun əsas məqsədi il ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalan səth hazırlığı və örtük tətbiq sənayesinin tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik, Ətraf Mühitin Qanunvericiliyi və Keyfiyyətə nəzarət üzrə minimum tələblər səviyyəsinə cavab verir. Burada sahə rəisinin ustaların rolu və məsuliyyəti görüləcək işlər barəsində geniş məlumat verilir. Kursu, örtük nəzarətçilərinin vəzifələri və məsuliyyətlərini ətraflı öyrənmək, səhiyyə və təhlükəsizlik və ətraf mühit qanunvericiliyi barədə məlumatlılığın artırılmasına kömək etmək üçün hazırlanmışdır. Həmçinin iştirakçılar örtük texnologiyası, örtük xüsusiyyətləri, təftiş metodları və avadanlıqları və boya ilə bağlı problemlər haqqında məlumat əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

BÜDCƏNİN İDARƏEDİLMƏSİ

Layihələrin əsas məqsədi onların vaxtında və büdcə çərçivəsində tamamlanmasıdır. Layihənin dəyərinin idarə edilməsinin məqsədi layihə xərclərini daha yaxşı qiymətləndirmək və nəzarət etməkdir. Kurs sizə təqdimat işləri, nümunələr və modullar ilə layihə dəyərinin idarəolunma vasitələrindən istifadə imkanlarını yaradacaq. Kursda iştirak edən hər kəs xərclərin idarəolunmasında istifadə olunan prosesləri anlamağı və təcrübədə xərclərin yaxşı idarə olunması və büdcəyə diqqət yetirilməsi baxımından effektiv biliklərə yiyələnmək imkanı əldə edəcəklər.

PROGRAMA GET

AVADANLIQLARIN TƏMİR PROSESLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI

Texniki təlim mərkəzi olaraq Azərbaycanda təmir/baxım sahəsində çalışan əməkdaşların bilik səviyyələrinin, peşakarlıqlarının artırılması üçün təşkil etdiyimiz Təmir Sisteminin Təşkili və İdarə olunması (Etibarlılıq, Əsaslı Təmir, Təmirdə “Lean” – mütəmadi inkişaf, təmir strategiyaları) təlimlərimizin məqsədini həm işçi, həm də müəssisə tərəfindən iki tərəfli qazanc anlayışı üzərində qurduğumuz üçün daha effektiv nəticələrə nail oluruq. İstənilən müəsisədə düzgün qurulmuş təmir sistemi müəsisədə təmir xərclərinin istehsal olunan məhsul və xidmətin maya dəyərində minimum enir.

PROGRAMA GET

PEŞƏKAR MÜHASİB VƏ VERGİ MÜTƏXƏSSİSİ HAZIRLAMA

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Peşəkar Mühasib və Vergi Mütəxəssisi Hazırlama Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TEXNİKİ OFİS MÜHƏNDİSİ (İŞ HƏCMLƏRİ MÜHƏNDİSİ, SMETANIN HESABLANMASI VƏ NƏZARƏTİ, TİKİNTİ PLANLAMA)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Texniki Ofis Mühəndisi (İş həcmləri mühəndisi, Smetanın hesablanması və nəzarəti, Tikinti planlama) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TİKİNTİ QA/QC MÜHƏNDİSLİYİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Tikinti QA/QC Mühəndisliyi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

AVTOMATLAŞDIRMA ÜZRƏ EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ/ FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Avtomatlaşdırma üzrə ekspert (Əsas Səviyyə/ Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

MÜLKİ EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ/ FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Mülki Ekspert (Əsas Səviyyə/ Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ALƏTLƏRLƏ İŞ (ƏSAS SƏVİYYƏ / FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Alətlərlə İş (Əsas Səviyyə / Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

BORU ÜZRƏ EKSPERT (BAŞLANĞIC SƏVİYYƏSİ / ƏSASLAR)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Boru üzrə Ekspert (Başlanğıc səviyyəsi / əsaslar) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

MEXANİKA ÜZRƏ EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ / FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Mexanika üzrə Ekspert (Əsas Səviyyə / Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

HVAC (HAVALANDIRMA, İSİTMƏ, SOYUTMA) ÜZRƏ EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ/ FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. HVAC (Havalandırma, İsitmə, Soyutma) üzrə Ekspert (Əsas Səviyyə/ Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TİKİNTİ ÜZRƏ QA/QC EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ / FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Tikinti üzrə QA/QC Ekspert (Əsas Səviyyə / Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

AVTOMATLAŞDIRMA ÜZRƏ EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ / FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Avtomatlaşdırma üzrə Ekspert (Əsas Səviyyə / Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ELEKTRİK EKSPERTİ (ƏSAS SƏVİYYƏ / FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Elektrik Eksperti (Əsas Səviyyə / Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

QAZMA ÜZRƏ EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ/ FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Qazma üzrə Ekspert (Əsas Səviyyə/ Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

ELEKTRONİKA ÜZRƏ EKSPERT (ƏSAS SƏVİYYƏ / FUNDAMENTAL)

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Elektronika üzrə Ekspert (Əsas Səviyyə / Fundamental) Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

API Q1 DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. API Q1 Daxili Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

UT, MT – SƏVİYYƏ 2. ULTRASƏS, MAQNETİK TESTİ.

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. UT, MT – Səviyyə 2. Ultrasəs, Maqnetik Testi. Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

UT – SƏVİYYƏ 2. ULTRASƏS TESTİ.

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. UT – Səviyyə 2. Ultrasəs Testi. Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

API Q2 DAXİLİ AUDİTOR TƏLİMİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. API Q2 Daxili Auditor Təlimi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TİKİNTİDƏ TEXNİKİ NƏZARƏTÇİ

Mümkün qədər yaxşı məlumat vermək üçün veb saytımızı inkişaf etdiririk. Tikintidə Texniki Nəzarətçi Programı üçün məlumat girişi hələ davam edir. Biz bu işi yerinə yetirənə qədər bu proqram haqqında daha çox məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxla bilərsiniz.

PROGRAMA GET

TƏLİM & İMTAHAN CƏDVƏLİ

Bu sektör üçün müəyyən bir təlim və ya imtahan yoxdur. Proqramlarımız haqqında daha ətraflı məlumat üçün bizə müraciət edin